besplatno_članstvo
2
8
3
4
hodnik
6
7
9
E-KATALOG ENGLISH POLIVALENTNA DVORANA ČLANSTVO I UPISI IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI ibiblos Mobilna aplikacija

Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19., 98/19.) i članka 23. Statuta Gradske knjižnice Labin, ravnateljica Gradske knjižnice Labin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

Knjižničarski tehničar - jedan izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena do povratka radnice s roditeljskog dopusta) za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.


UVJETI:

 • završena četverogodišnja srednja škola
 • položen stručni ispit za knjižničarskog tehničara (pomoćnog knjižničara)
 • osnovna računalna pismenost
 • komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima.

   

Uz prijavu (motivacijsko pismo) kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba o završnom ispitu)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno zvanje pomoćni knjižničar (preslika uvjerenja/potvrde)
 • dokaz o računalnoj pismenosti (preslika uvjerenja/potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja (potvrda o nekažnjavanju)
 • privolu za obradu osobnih podataka.

Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja.

Isprave se prilažu u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

U skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.) na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u Natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je pored dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan i priložiti dokaze propisane člankom 103., stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

U skladu s obvezom iz članka 103., stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica Labin kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Stoga su dužni ispuniti, potpisati i priložiti privolu koja se nalazi OVDJE.


Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Gradske knjižnice.

Natječaj je otvoren od 24. 2. 2022. do 4. 3. 2022. godine.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Gradska knjižnica Labin

Rudarska 1/A

52220 Labin

s naznakom "Natječaj - ne otvarati".

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju.
Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozivani na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor/intervju, u svrhu provjere radnih sposobnosti i vještina, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem dostavljenih adresa elektroničke pošte.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru putem elektroničke pošte i mrežnih stranica Gradske knjižnice Labin www.gk-labin.hr.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Ukoliko se na natječaj ne prijavi osoba s položenim stručnim ispitom za stručno zvanje pomoćni knjižničar, može se izabrati kandidat bez položenog stručnog ispita, uz uvjet da ga položi čim se steknu uvjeti u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci.

Gradska knjižnica Labin zadržava pravo poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

 

                                                                   RAVNATELJICA

                                                                                                                                                               Silvia Fiamengo, prof. i dipl. bibl.


Kalendar događanja

Srpanj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Info i kontakt

Gradska knjižnica Labin

Adresa

Rudarska 1/A
52220 Labin

Telefon/Fax

Telefax: 052/856-232
Telefon: 052/852-257

Radno vrijeme

Pon. i čet.: 12– 19h
Uto., sri. i pet.: 8– 14h
Sub.: 8 – 12h

Copyright (c) Gradska knjižnica Labin. Sva prava na objavljene materijale pridržana.